ThaiEnglish
วาดเส้น

การวาดเส้น คือ การสร้างงานศิลปะวิธีหนึ่งที่มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่เริ่มแรก เป็นวิธีที่สะดวก ง่าย
และรวดเร็วในการถ่ายทอดความคิดออกมาให้มองเห็นได้เป็นรูปร่าง คำที่มีความหมายเดียวกับ
คำว่าวาดเส้นอีกคำหนึ่ง ซึ่งใช้กันทั่วไปเช่นกัน คือคำว่า วาดเขียน ทั้งสองคำแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Drawing

หลักสูตรการวาดเส้น เเบ่งเป็น 2 ระดับคือ

วาดเส้น 1
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน แต่รักการวาดภาพ จะเริ่มสอนจากพื้นฐาน การวาดภาพ การจัดภาพ
การแรเงา การกำหนดสัดส่วนให้ถูกต้องตามวัตถุที่วาด เช่น หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ฯลฯ

วาดเส้น 2

เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน จากคอร์ส 1 เเละเพิ่มเรื่อง
ชองการร่างภาพ และการลงแสงเงาภาพคน โดยเรียนจากหุ่นปูน และ คนจริง

Image


CSTD LOGO RAD LOGO